VEILINGVOORWAARDEN

Download hier de Word versie

van de Stichting Drafsport en Promotie en Jaarlingen-veiling Unitrot

Artikel 1 Begrippen
a. KOPER: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die als koper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een paard tijdens de paardenveiling.

b. NOTARIS: De notaris ten overstaan van wie de paardenveiling plaatsvindt.

c. UNITROT: De Stichting Drafsport en Promotie en Jaarlingen-veiling ‘Unitrot’.

d. VERKOPER: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die als verkoper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een paard tijdens de paardenveiling.

e. PAARD: Het door Unitrot voor de veiling geaccepteerde paard.

f. VEILING: De door Unitrot jaarlijks georganiseerde jaarlingen-veiling.

g. VEILINGMEESTER: Een door de stichting aangewezen veilingmeester die de veiling leidt.

Artikel 2 Algemeen 2.1
Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Unitrot en de verkoper en op alle overeenkomsten gesloten op de veiling tussen verkoper en koper met betrekking tot via Unitrot op de veiling aangeboden paarden, alsmede alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

2.2
Op deze veilingvoorwaarden, alsmede de in artikel 2.1 vermelde overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

2.3
De veilingvoorwaarden zullen in elk geval voor aanvang van de paardenveiling door of vanwege de Stichting Drafsport en Promotie en Jaarlingen-veiling Unitrot worden kenbaar gemaakt aan de veilingbezoekers/kopers. Voorts zijn deze veilingvoorwaarden opgenomen in de veilingcatalogus van de veiling.

2.4
Elke bieder/koper en verkoper geeft door het deelnemen aan de veiling te kennen bekend te zijn en in te stemmen met deze veilingvoorwaarden, althans deze te aanvaarden.

2.5
Alle bedingen in deze veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor of ten behoeve van Unitrot werkzaam zijn of waren. De bepalingen van deze veilingvoorwaarden zijn rechtstreeks op deze personen van toepassing, als waren zij zelf Unitrot.

Artikel 3 Veiling 3.1
De paardenveiling wordt georganiseerd door Unitrot ten overstaan van een van de notarissen van De werven Netwerk Notarissen, vestiging Wolvega, dan wel een door dit kantoor aan te wijzen plaatsvervanger.

Artikel 4 Koopovereenkomst
4.1
De koopovereenkomst komt rechtstreeks tot stand tussen verkoper en koper, onder de verplichting voor verkoper en koper de in deze veilingvoorwaarden bepaalde veilingkosten aan Unitrot te voldoen. Unitrot kan in geen geval als verkoper of bieder/koper worden aangemerkt.

Artikel 5 De wijze van veilen
5.1 De veiling vindt plaats door een door Unitrot daartoe aangewezen veilingmeester.

5.2
De paarden worden bij opbod verkocht zonder minimuminzet. De veilingmeester bepaalt de hoogte van het openingsbod. Indien geen openingsbod wordt gedaan kan de veilingmeester het openingsbod verlagen. Als er geen openingsbod wordt gedaan, is het paard niet verkocht.

5.3
De aanbieding van de te veilen paarden vindt in catalogusvolgorde plaats, met dien verstande dat de veilingmeester het recht heeft om de volgorde van de te verkopen paarden te wijzigen. De catalogusvolgorde wordt door Unitrot bepaald.

5.4
Het bieden geschiedt door opsteken van de vooraf door kopers bij Unitrot verkregen biederskaart, waarop de persoonlijke gegevens van de koper staan en waarbij aan de koper een koopnummer wordt toegekend.

5.5
Er wordt, tenzij de veilingmeester anders aangeeft, tot een bedrag van € 2.500,- geboden in bedragen van € 100,- (zegge: honderd euro), vervolgens € 200,- (zegge: tweehonderd euro) tot € 5.000,-, en boven € 5.000,- met een bedrag van € 250,- (zegge: tweehonderd en vijftig euro). Unitrot c.q. de veilingmeester behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een bieder of koper te weigeren.

5.6
Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bod gebonden totdat een hoger bod definitief is geaccepteerd. Een bieder/koper is naast zijn eventuele lastgever volledig aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen. Bieders/kopers worden geacht volledig handelingsbekwaam en bij het volle verstand te zijn.

5.7
Indien de veilingmeester zich heeft vergist, heeft hij het recht zijn vergissing te herstellen.

5.8
De notaris constateert en voor zover nodig, legt feiten vast, die zich tijdens de paardenveiling voordoen. Eventuele geschillen die daarop betrekking hebben worden door de notaris op grond van zijn constateringen en vastleggingen bindend beslist, ter plaatse, tijdens de veiling of direct daarop volgend.

Artikel 6 Veilingkosten
6.1
Voor verkoper bedragen de veilingkosten:
- een vast bedrag van € 300,00 (exclusief omzetbelasting);
- indien van toepassing: het plokgeld.
Naast de veilingkosten is de verkoper verplicht de eerste inleg voor het prijzengeld van de Unitrot-koers aan Unitrot te voldoen.

6.2
Verkoper wordt bij inhouding c.q. terugkoop gezien als de koper, bij inhouding c.q. terugkoop worden bovenstaande kosten vermeerderd met de kosten die voor rekening van de koper komen.

6.3
Voor koper bedragen de veilingkosten 8% van de (afgeslagen) koopsom te vermeerderen met omzetbelasting.

6.4
Komt een paard om welke reden dan ook niet op de veiling, dan is de verkoper desondanks verplicht de veilingkosten ad € 300,- exclusief omzetbelasting te voldoen aan Unitrot, alsmede de eerste inleg van de Unitrot-koers.

Artikel 7 Plokgeld
7.1
Het aan de op één na hoogste bieder toekomende plokgeld bedraagt bij een koopsom (exclusief omzetbelasting):
- van € 1.001,- tot en met € 1.500,-: € 50,-
- van € 1.501,- tot en met € 2.500,-: € 100,-
- van € 2.501,- tot en met € 4.000,-: € 150,-
- van € 4.001,- tot en met € 5.500,-: € 225,-
- van € 5.501,- tot en met € 7.300,-: € 300,-
- vanaf € 7.301,- : € 450,-

Per te veilen paard wordt slechts éénmaal plokgeld uitgekeerd. De op één na hoogste bieder ontvangt het plokgeld nadat de koper de koopovereenkomst heeft ondertekend.

Artikel 8 Omzetbelasting
8.1
Unitrot is ondernemer voor de omzetbelasting inzake het veilen van paarden.

8.2
Voortvloeiende uit het in artikel 6.1 en 6.3 bepaalde zijn de veilingkosten, zowel voor verkoper als koper, exclusief omzetbelasting.

8.3
Voor het geval verkoper ondernemer is, is de (afgeslagen) koopsom exclusief omzetbelasting. Verkoper dient zelf voor afdracht van de omzetbelasting aan de belastingdienst zorg te dragen.

8.4
Terzake de afdracht van omzetbelasting dient Unitrot te handelen conform de instructie van de inspecteur Belastingdienst/Ondernemingen Heerenveen. Fotokopie van deze instructie is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat van Unitrot. Derhalve zijn ook alle deelnemers aan de veiling (verkopers, bieders alsmede kopers) aan die instructie gebonden. Verkopers, bieders alsmede kopers worden geacht als particulier aan de veiling deel te nemen, tenzij door hen duidelijk schriftelijk aan Unitrot is kenbaar gemaakt dat aan de veiling wordt deelgenomen als ondernemer en/of landbouwer in de zin van Wet op de Omzetbelasting.

8.5
Indien ter zake van de overgang van geveilde paarden naar een andere lidstaat van de EG op verzoek van de bieder/koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht hij zich om in de lidstaat van aankomst alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen om zodoende een rechtsgeldige intracommunautaire transactie te verwezenlijken. De bieder/koper vrijwaart Unitrot voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan bedoelde voorwaarden. Indien niet aan bedoelde voorwaarden wordt voldaan, is de bieder/koper aansprakelijk voor alle kosten die Unitrot daardoor maakt.

Artikel 9 Koop, betaling en aflevering
9.1
Het risico terzake van de paarden gaat op het moment van gunning onmiddellijk van de verkoper over op de koper. Zolang de koper echter niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Unitrot, blijft het eigendom van het paard bij de verkoper, hoewel het risico bij de koper rust.

9.2
De koper dient onmiddellijk na gunning op vertoon van zijn biederskaart en legitimatiebewijs een schriftelijke koopovereenkomst te tekenen. Als de koper hieraan niet voldoet is het bepaalde van artikel 9.4 van overeenkomstige toepassing.

9.3
Na gunning van het te veilen paard dient koper direct de koopsom, alsmede 8% van de koopsom als veilingkosten en de omzetbelasting, contant aan Unitrot te voldoen, in euro’s zonder enige korting of inhouding. Betaling aan een ander dan Unitrot bevrijdt de verkoper niet van zijn verplichtingen jegens Unitrot.

9.4
Slechts met voorafgaand verkregen toestemming van Unitrot heeft een bieder/koper het recht giraal of middels een eenmalige incasso-opdracht te betalen, waarbij het verschuldigde binnen 7 dagen na de veiling op IBANrekeningnummer NL15RABO 0127557695 Rabobank te Wolvega van Unitrot dient te zijn bijgeschreven. Unitrot heeft onder andere het recht voornoemde toestemming te onthouden indien de bieder/koper zijn financiële gegoedheid naar het oordeel van Unitrot niet aantoont of geen dan wel onvoldoende zekerheid stelt middels een bankgarantie of anderszins. Unitrot heeft het recht de door haar gegeven toestemming op elk moment weer in te trekken indien naar haar oordeel twijfel bestaat over de financiële gegoedheid van de bieder/koper of over de door hem gestelde zekerheid.

9.5
Indien op de dag van de veiling blijkt, dat de koper niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, heeft Unitrot het recht het paard te herveilen, waarbij eventuele biedingen van de oorspronkelijke bieder/koper worden genegeerd. De oorspronkelijke koper is gehouden het verschil tussen zijn bod en de uiteindelijke lagere koopsom, alsmede de kosten van herveiling aan Unitrot te voldoen, terwijl hij geen aanspraken heeft in geval van een hogere opbrengst.

9.6
Indien koper tijdens de veiling aan al zijn financiële verplichtingen (inclusief verplichtingen aan Unitrot) heeft voldaan, wordt namens Unitrot aan koper het registratiebewijs en paspoort, alsmede een betalingsbevestiging aan koper ter hand gesteld, op grond waarvan de levering door verkoper aan koper ter plaatse van de veiling plaatsvindt. Verkoper is in het geval van contante betaling verplicht tot levering ter plaatse van de veiling. In dat geval dient de koper het paard uiterlijk de dag na de veiling voor 10.00 uur van het veilingterrein te verwijderen. Indien de koper hiermee in gebreke is, heeft Unitrot het recht het paard van het veilingterrein te verwijderen en elders te stallen, waarbij alle in redelijkheid door en naar oordeel van Unitrot te maken kosten voor rekening komen van de koper.

Unitrot is niet verplicht het paard af te geven indien de koper niet geheel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

9.7
Is er echter geen sprake van directe aflevering, ter plaatse van de veiling, door verkoper aan koper, omdat zij dat onderling zijn overeengekomen, dan dient koper er voor zorg te dragen dat de door hem van Unitrot ontvangen betalingsbevestiging direct aan verkoper wordt ter hand gesteld.

Indien de koopsom niet contant is voldaan, hoeft de verkoper het paard niet ter plaatse van de veiling te leveren. Hij is in dat geval pas gehouden tot levering vanaf het moment dat de koper aan zijn volledige betalingsverplichtingen jegens Unitrot heeft voldaan en de koper daartoe een betalingsbevestiging overlegt. Artikel 9.1 blijft onverkort van toepassing. Verkoper dient het paard in dit geval zelf af te halen bij verkoper. Unitrot is gerechtigd het registratiebewijs en/of paspoort onder zich te houden en alle voortvloeiende kosten door te berekenen aan de koper totdat algehele betaling heeft plaats gevonden.

9.8
Unitrot betaalt de door haar van koper ontvangen koopsom, onder aftrek van de door verkoper aan Unitrot verschuldigde veilingkosten, het plokgeld en het eerste inleggeld voor de Unitrot koers, door aan verkoper op een door hem aan te geven bank- of girorekening, uiterlijk 14 dagen na melding door koper en/of verkoper dat levering heeft plaatsgevonden. Deze melding dient te geschieden door een door beide partijen ondertekend (af)leveringsbewijs.

Indien de bieder/koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 aan Unitrot melding maakt van een gebrek of stalondeugd, en daarover een geschil ontstaat, is Unitrot echter niet gehouden tot betaling aan verkoper of terugbetaling aan bieder/koper. Unitrot is eerst gehouden bedoelde betaling aan de verkoper of terugbetaling aan bieder/koper indien en zodra vorenbedoeld geschil onherroepelijk is afgewikkeld.

9.9
Indien Unitrot in het geval van niet-contante betaling niet binnen 7 dagen na de laatste veilingdag algehele betaling van de bieder/koper heeft ontvangen, is de bieder/koper van rechtswege in verzuim en verplicht om naast het overige verschuldigde aan en ten behoeve van Unitrot een rentevergoeding van 2% per maand te voldoen over het totaal verschuldigde, te berekenen vanaf de veiling tot het tijdstip van algehele betaling.

9.10
Het door verkoper voorafgaand aan de veiling aan Unitrot afgegeven registratiebewijs en paspoort van het paard blijft in het bezit van Unitrot totdat koper ten genoegen van Unitrot aan al zijn (financiële) verplichtingen jegens Unitrot heeft voldaan.

9.11
De koper, alsmede de voor de koper als agent optredende vertegenwoordiger, is verantwoordelijk voor het zo spoedig mogelijk laten registreren van de koop bij de Vereniging Nederlandse Draf- en Rensport of een erkende buitenlandse drafsport organisatie. Unitrot is niet aansprakelijk voor het verwijderen van geveilde paarden uit koersen met inleggelden als gevolg van het niet, of niet tijdig, laten registreren van de eigendomsoverdracht.

Artikel 10 Niet voldoen aan de overeenkomst
10.1
Indien koper van oordeel is, dat het paard na feitelijke aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan koper hierop geen beroep meer doen, indien hij verkoper daarvan niet binnen 3 weken nadat hij dit heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven door middel van een aangetekende brief.

10.2
Verkoper staat ervoor in dat het door hem verkochte paard niet lijdt aan één van de stalgebreken luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten, en wel gedurende een periode van tweemaal 24 uur na feitelijke aflevering van het paard door verkoper aan koper.

10.3
Indien door een erkend paardendierenarts, bij voorkeur een (door het VKO) gecertificeerd keuringsdierenarts zijnde, één van de in artikel 10.2 genoemde stalgebreken wordt geconstateerd en hij daaromtrent een schriftelijke verklaring heeft afgelegd, inhoudende dat dit stalgebrek naar zijn deskundig oordeel bestond vóór de datum van feitelijke aflevering, heeft koper het recht ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen c.q. met verkoper in onderhandeling te treden over verlaging van de koopprijs. Een schriftelijk verzoek (bij aangetekende brief) daartoe dient verkoper binnen 3 weken na feitelijke aflevering te bereiken, bij gebreke waarvan het recht vervalt om op deze grond ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen, alsmede de mogelijkheid om te onderhandelen over een verlaging van de koopprijs.

10.4
Indien de in dit artikel genoemde non-conformiteit zich voordoet, blijven c.q. komen alle kosten na gunning (bijvoorbeeld vervoers- en stallingkosten) voor rekening van de koper.

Artikel 11 Wanprestatie zijdens koper
11.1
Wanneer koper zijn aangegane verplichtingen niet tijdig nakomt, waaronder niet tijdige betaling aan Unitrot, heeft verkoper het recht, te zijner keuze en beslissing, om nakoming van die verplichtingen te vorderen, dan wel de koopovereenkomst, zonder dat nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is, als ontbonden te beschouwen, in beide gevallen echter onder het behoud van alle rechten en aanspraken op volledige schadevergoeding (inclusief de kosten van Unitrot).

Artikel 12 Informatie
12.1
Unitrot heeft gepoogd de veilingcatalogus zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen. De informatie over de afstamming is erop gericht een zo goed mogelijke indruk te geven van de bloedlijnen en de verrichtingen van verwanten in opgaande lijn, echter zonder de pretentie volledig te kunnen zijn. De stichting is niet verantwoordelijk voor de accuraatheid van de informatie in de veilingcatalogus, op het veilingterrein of tijdens de veiling. Informatie van de veilingmeester gaat boven informatie in de veilingcatalogus.

12.2
Het is de verantwoordelijkheid van verkoper de juistheid van de informatie over zijn paard, zoals vermeld in de veilingcatalogus, te controleren en de stichting in de persoon van de veilingmeester uiterlijk op de dag van de veiling 1 uur vóór aanvang van de presentatie van eventuele fouten, correcties en toevoegingen schriftelijk in kennis te stellen en daarbij aan te geven welke wijzigingen of aanvullingen dienen te worden aangebracht.

12.3
De verkoper dient bij opgave van het paard voor de veiling aan te geven of, en zo ja, voor welke koersen waaraan inleggelden zijn verbonden, het paard nog staat ingeschreven. Unitrot is niet aansprakelijk voor de juistheid van deze opgave.

12.4
De bieders zijn verplicht op verzoek van Unitrot bij het afhalen van de biederskaart informatie te verschaffen omtrent hun financiële gegoedheid, waarbij zij bescheiden aan Unitrot dienen over te leggen waaruit deze gegoedheid blijkt. Door het afhalen van een biederskaart machtigen de bieders Unitrot informatie in te winnen bij derden over hun financiële gegoedheid.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1
Unitrot sluit, voor zover rechtens toegestaan, elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van kopers, verkopers en derden, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de navolgende gevallen.

13.2
Unitrot is niet aansprakelijk wanneer een in de veilingcatalogus vermeld paard uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden.

13.3
Unitrot sluit te haren aanzien elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de gezondheidstoestand van te veilen paarden, daaronder begrepen eventuele stalgebreken van de paarden. Meer in het bijzonder wordt door Unitrot te haren aanzien aansprakelijkheid uitgesloten met betrekking tot osteochondrotische afwijkingen in de paarden (afgekort aan te duiden als: OC/OCD).

13.4
Unitrot is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de terreinen of gebouwen waar gelegenheid is tot bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte paarden worden afgehaald. Het betreden van deze terreinen en gebouwen geschiedt voor een ieder op eigen risico.

13.5
Unitrot sluit aansprakelijkheid voor schade van derden, die gedurende de veiling is ontstaan, uit, behoudens schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Unitrot, dan wel haar leidinggevenden.

13.6
Unitrot is op geen enkele wijze aansprakelijk indien na de veiling blijkt dat de koper niet in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

Artikel 14 Geschillen
14.1
Alle geschillen, welke tussen verkoper en koper ontstaan naar aanleiding van op de veiling gesloten overeenkomsten met betrekking tot door Unitrot geveilde paarden, dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de rechtbank te Leeuwarden.

14.2
Indien bij gunning een verschil van mening ontstaat over de vraag wie het laatste bod heeft gedaan, of indien er andere moeilijkheden, onduidelijkheden en geschillen ontstaan bij biedingen en/of over de gunning, is de veilingmeester bevoegd hierover een bindend oordeel uit te spreken.

14.3
Indien de veilingmeester de notaris verzoekt een oordeel te vellen, zal de notaris bindend en onherroepelijk voor alle partijen beslissen. De notaris is gedurende de veiling tevens bevoegd te oordelen over geschillen van andere aard dan terzake van de biedingen en gunningen.

Omhoog