Hendrik Schermer

Veiling:Unitrot
Veilingdatum:2015-10-02
Catnr:032
Geslacht:hengst
Kleur:bruin
Geboren:2014-05-01
Stamboek:NL

   |V.Extreme Dream 4,1.14.0.aV
 |V.Kaisy Dream 4,1.12.0aV|
 | |M.Daisy chain 4,1.15.0
V.So Lovely Girl 3,1.137bV |  
 | |V.Coktail Jet 1.10.9
 |M.My Lovely Girl 3,1.18.3b|
   |M.Guilty of Love 3,1.17.1a
    
   |V.Super Bowl 3,1.12.3*
 |V.Kramer Kash 1.11.8a|
 | |M.Kramer Spin
M.Susan Schemer 6,1.18.4a|  
 | |V.Star Performer 1.16.4*
 |M.Vita Windspiel 1.21.2a|
   |M.Gonda Scotch 1.19.8a

Halfbroer van AAD SCHERMER 6,1.16.2a € 10.935 uit de halfzus van DEE SCHERMER 5,1.14.5a € 20.307, de moeder van WOLMENT SCHERMER 4,1.13.8aK € 27.716, SIEM SCHERMER 8,1.14.6a € 30.040 en ROBIN SCHERMER 9,1.15.3a € 26.961.

Vader: So Lovely Girl zie index.
Moeder: Susan Schermer 6,1.18.4a € 1.879
Moeder van:
2007 AAD SCHERMER (Eller) 6,1.16.2a € 10.935
Serie winnaar in Duitsland: 1x 3 op rij, 1x 4 op rij
2008 BAUKJE SCHERMER (Gigant Neo) 4,1.22.6a
2010 DEE E SCHERMER (Liverman Hanover) 2,1.16.6a € 2.915
2e in Duindigt's 2j. Stakes
2011 EGBERT SCHERMER (Juliano Star) 4,1.16.2a € 6.852
3e in Duindigt’s Herfststakes 3j.
2012 FREEK SCHERMER (Zola Boko)
2014 HENDRIK SCHERMER (So Lovely Girl) in de veiling

Grootmoeder: Vita Windspiel 1.21.2a € 159
Moeder van o.m.:
1986 DEE SCHERMER (Leonard Hanover) 5,1.14.5a € 20.307
moeder van Siem Schermer 8,1.14.6a € 30.040, Wolment Schermer 4,1.13.8aK € 27.716, Robin Schermer 9,1.15.3a € 26.961
1991 IVITA SCHERMER (Speedy Haven) 8,1.16.4a € 18.519
1994 LYDA SCHERMER (Why Not) 6,1.16.7a € 10.641
moeder van Wanda W 6,1.14.0a € 35.855 Kampioenschap Nederlandse Paarden, 2e in Victoria Park Breeders Crown V,W,Y Merries
1999 RITA SCHERMER (Invit Broline) 6,1.16.3a € 6.625
2000 SUSAN SCHERMER (Kramer Cash) 6,1.18.4a € 1.879 zie boven
2001 TEUN SCHERMER (Kramer Cash) 8,1.15.3a € 18.106

Overgrootmoeder: Gonda Scotch 1.19.8a € 25.888
Moeder van o.m.:
1978 UDO WINDSPIEL (Germano) 1.16.2a € 26.342
1979 VITA WINDSPIEL (Star Performer) 1.21.2a € 159 zie boven
1982 ZOMAR WINDSPIEL (Mucho Pride) 1.17.6a € 37.387
moeder van George Scotch 5,1.15.1a € 55.935 Gouden Zweep winnaar
1985 CZARIN WINDSPIEL (Mucho Pride) 1.19.8a € 5.899
moeder van Milo Windspiel 5,1.11.4a € 278.324 Sweepstakes, Derby, Fokkers Trofee, Axel Jensens Minnelop.
1986 DORIEN WINDSPIEL (Mucho Pride) 1.15.9a € 14.181

GONDA SCOTCH 1.19.8a € 25.888 is een halfzus van CHRISTIAAN DE WET 1.19.9a € 69.701 en KAPITEIN SCOTCH 1.18.4a € 30.584.

 
Vader: Bekijk hier de details van het vaderpaard (So Lovely Girl).details